Sweet Paranoia Icon Theme
Desktop Themes Free
Mocu Reloaded Desktop Icons
Desktop Icons Creative Commons 1.0 license